۱۳۸۸ دی ۱۸, جمعه

پیام آقای علی صارمی پس از دریافت حکم اعدام

بهنام خدا

صبح اميد كه شد معتكف پرده غيب

گو برون آي كه كار شبِ تار آخر شد

همزمان با اوجگيري قيام حقطلبانه مردم ايران براي نيل به آزادي و نجات ميهن از دست استبداد, رژيم ميخواهد با دستگيري و حتي اعدام شماري از مردم بيگناه به ايجاد رعب و وحشت در دل مردم و جوانان مبادرت ورزد؛ تا شايد بدين وسيله جلوي خشم و اعتراض آنها را بگيرد. به همين دليل با صدور حكم اعدامي كه همين ديروز به اينجانب ابلاغ گرديد, چه بسا كه پروژه قتلعامي ديگر را كليك زده است, آن هم در شرايطي كه اينجانب حتي در چارچوب قضا و قانون همين رژيم هم مرتكب هيچ جرمي نشده ام مگر حضوري ساده براي اداي احترام و فاتحه يي براي زندانيان قتلعام شده در گورستان جمعي خاوران آن هم در دو سال و اندي قبل.

پر واضح است كه حكم من هيچ مبناي قانوني نداشته و تنها ميخواهند با اعدام اينجانب مردم وجوانان اين ميهن رامرعوب ساخته و آنها را درپيگيري مطالباتشان به وحشت اندازند لذا دراين ايام حسيني مناسب مي بينم كه يكبارديگر از زبان سرور آزادگان فرياد بر آرم كه:

اگر آيين محمد و اكنون ميهن ما جز با ريختن خون من و امثال من به سامان نمي رسد پس اي طنابهاي دار مرا در بگيريد

خون من قطعا ازخون نداها و ديگر جوانان كه روزانه بر سنگفرشهاي خيابان ميريزد رنگينتر نيست و جز بر حقانيت, جسارت و افتخار ما نميافزايد آن هم در ماه محرم و به دست شقيترين آدمها .

در انتها همه جهانيان و انساندوستان را متوجه اين موضوع ميكنم كه رژيم قصد دارد كه من و امثال من و يا برخي از جوانان و زندانيان را به پاي چوبههاي دار بكشاند تا همانند ابن زياد با نمايش اجساد آنها همه را مرعوب و متوحش سازد.

اين را دادستان تهران ,لاريجاني رييس مجلس, و برخي مقامات جنايتكار رژيم براي ارعاب مردم با وقاحت تمام در تلويزيون هم اعلام كرده اند. ولي ترديدي نيست كه چنين احكام و تهديدهايي كمترين خللي در آماده بودن من و هموطنانم براي تحقق ايراني آزاد بهوجود نميآورد.

و به عنوان پدري كه حدود 23 سال ازعمر خود را براي ازادي در اين سرزمين و رژيم قبل و رژيم كنوني در زندان به سربرده است, به لاريجاني ها و ديگر جنايتكاران اعلام ميكنم كه:

گر بدين سان زيست بايد پاك ,

من چه ناپاكم اگر ننشانم از ايمان خود چون كوه ,

يادگاري برتر از بي بقاي خاك

والسلام

علي صارمي زنداني سياسي گوهردشت

9ديماه 1388

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر